Наказ Про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Лубен на 2019/2020 навчальний рік

Накази управління освіти - Накази управління освіти

Л У Б Е Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

П О Л Т А В С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

м. Лубни

19 лютого 2019 року 75

Про зарахування дітей до 1-х класів

закладів загальної середньої освіти

міста Лубен на 2019/2020 навчальний рік

На виконання статті 53 Конституції України, статей 12, 13 Закону України «Про освіту», статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», з метою впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей в 1-й клас до закладів загальної середньої освіти у 2019- 2020 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Визначити 16 квітня 2019 року датою початку приймання заявпро зарахування дітей до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рікза формою, наведеною в додатку 1.

2. Визначити 31 травня 2019 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рік.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1. Протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

3.2. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх першокласників та розмістити відповідні оголошення в закладі освіти та на його веб-сайті про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них, щодо умов проведення жеребкування для зарахування дітей на вільні місця, щодо відповідальності за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу та про права письмового оскарження неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти;

До 04.03.2019р.

3.3. Забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей до перших класів;

3.4. Забезпечити зарахування до 1-го класу в першу чергу:

- дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене одним із наступних документів:

1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

2) довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

3) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

4) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

5) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

6) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

7) довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

8) акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

9) інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;

- дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

- дітей працівників цього закладу.

3.5. Не приймати заяви про зарахування дітей впродовж 03-14.06.2019 р.,а з 17.06.2019 р. - приймати за наявності вільних місць у порядку надходження заяв;

3.6. Зарахувати усіх дітей, якщо станом на 31.05.2019 р. кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у прогнозованих 1-х класах та видати наказ про попереднє зарахування (без реєстрації в алфавітній книзі), список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити виключно в закладі освіти.

До 03.06.2019р.

3.7. Розпочати процедуру зарахування дітей, якщо станом на 31.05.2019р. кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 1-х класах, за такими правилами:

3.7.1. Зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними братами/сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.

До 03.06.2019р.

3.7.2. Оприлюднити впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3-х осіб для проведення жеребкування.

До 05.06.2019р.

3.7.3. Провести засідання педагогічної ради, рішенням якої схвалити процедуру жеребкування та склад комісії.

03.06.2019р.

3.7.4. Провести жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця.

З 05.06. по 10.06.2019р.

3.7.5. Зарахувати на вільні місця дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування.

До 15.06.2019р.

3.7.6. Зарахувати дітей на вільні місця до закладу за умови подання необхідних документів та довідки закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього (додаток 2 ).

До 15.06. 2019р.

3.8. Врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають:

- заяву встановленого зразку;

- копію свідоцтва про народження;

- оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування;

3.9. Видати наказ про зарахування учнів до 1-х класів 2019/2020 навчального року із внесенням їх персональних даних до алфавітної книги закладу освіти та електронного реєстру.

До 02.09.2019 р.

3.10. Взяти до уваги, що:

- дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні;

- відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі;

- не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством;

- обов’язковим є наявність згоди на обробку персональних даних, надана батьками учня;

4.Покласти персональну відповідальність на керівників закладів загальної середньої освіти за недотримання працівниками закладу освіти положень Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Головному спеціалісту управління освіти Кріпак Г.К.:

5.1. Здійснюватиконтроль за організацією та проведенням зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста.

До 01.09.2019р.

5.2.За необхідності надавати консультації батькам майбутніх першокласників з питань зарахування учнів до 1-х класів.

5.3. Розглядати письмові оскарження з питань неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти.

За наявності

6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти М.В.Костенко